S.A. Żekulin – procedura zapoznawania dzieci z działaniem mechanizmu urządzenia

Źródło: Żekulin S.A., Woprosy psychołogii myszlenija. Psichołogiczeskaja nauka w SSSR, APN, RSFSR, tom 1., Moskwa 1959, s. 369 (na podstawie: Franus E., Rozwój rozumienia narządów przez uczniów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 11/1967).

  1. Oglądanie globalne przedmiotu
  2. Wyodrębnianie spostrzeganych części
  3. Dokładniejsze badanie tych części
  4. Formułowanie pytań co do przeznaczenia różnych części
  5. Snucie hipotez odnośnie do przeznaczenia części
  6. Odkrywanie związków i zależności między częściami
  7. Sprawdzenie poprawności hipotez (weryfikacja)
  8. Rysowanie schematu przyrządu
  9. Snucie domysłów na temat współdziałania części
  10. Dochodzenie do ogólnej syntezy

Porównaj procedurę pokazu Poddjakowa.