Gra Kubik

W skrócie

Idea Gry Kubik zrodziła się już w 2011 roku jednak dopiero w 2016 roku ujrzała `światło dzienne`. W skrócie gra Kubik polega na przekształcaniu pięciu sześcianów. Każdy z graczy przekształca układ w taki sposób aby jak najszybciej odtworzyć posiadany wzór. Ponieważ każdy z graczy posiada odmienne wzory dlatego konstrukcja sześcianów szybko ulega zmianie. Kto szybciej będzie odkrywał podobieństwo między wzorem a układem ten ma większe szanse na wygraną.

Gra przeznaczona jest dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych otwartych na rywalizację. W grze może grać jednocześnie od 2 do 6 osób.

Pochodzenie nazwy

Nazwa „kubik” to popularna nazwa jednego metra sześciennego, służącego między innymi do określenia objętości wody.

Uzasadnienie teoretyczne

Zgodnie z teorią Mirvana Minsky`ego, autora teorii o sztucznej inteligencji człowiek tworzy umysłowy obraz otaczającego świata na zasadzie korelacji. Opisując swoją Teorię Systemu Ram Minsky (1974) podaje przykład, że obracane widziane z różnych punków widzenia przedmioty są łączone przez umysł w jedną reprezentację tego przedmiotu. Dzięki temu umysł ekonomicznie korzysta z wiedzy o przedmiotach z otoczenia. Istotne zatem wydaje się kształtowanie umiejętności przekształcania w umyśle utworzonych na podstawie spostrzeżeń wyobrażeń. Kształtowanie umiejętności przekształcania tych wyobrażeń może – na wzór teorii Minsky`ego łatwiej doszukiwać się podobieństw i na tej podstawie budować złożone struktury skojarzeniowe.

O kształtowaniu wyobraźni pisze też znany matematyk Walter Warwick Sawyer. Wskazuje on, że kształtowanie wyobraźni polega na obracaniu w umyśle wyobrażonych rzeczytak długo aż staną się wyraziste. Takie właśnie operacje umysłowe wyzwala wśród graczy KUBIK.

Celem edukacyjnym gry KUBIK jest kształtowanie intuicji geometrycznej, orientacji w przestrzeni i kombinatorycznego myślenia. Wyjaśnię te pojęcia:

Kombinatoryka jest często niedocenianym obszarem myślenia. Polega na wielokrotnym przekształcaniu tego samego zestawu przedmiotów. W grze KUBIK materiałem tym są sześciany (kubiki). Czynności tego typu wykonujemy wszędzie tam, gdzie układamy przedmioty.

Intuicje geometryczne. Powszechnie nauczana geometria przypomina poznawanie jednego przedmiotu. Tymczasem nie tylko poszczególne figury mają znaczenie dla rozwijania wyobraźni. Szczególne znaczenie mają relacje między figurami i układy linii i punktów. Ludzki mózg rozwiązując zadanie przekształcenia obiektów w umyśle tworzy mapę skomplikowanych punktów orientacyjnych. Ich wielokrotne przenoszenie i obracanie tworzy bazę doświadczeń dla wyobraźni. W grze Geokom uczestnicy przez cały czas ustalają relację między układami obiektów z różnych punktów widzenia. Wzbogaca to percepcję układów charakterystycznych dla figur, linii i punków.

Orientacja przestrzenna to umiejętność poruszania się w przestrzeni, dostrzegania jej powierzchni oraz kształtów (relacji czasowo-przestrzennych). Celem edukacji jest kształtowanie odpowiedniego poziomu orientacji przestrzennej. Dla przykładu orientacja na płaskiej kartce papieru jest wymagana już wśród dzieci wychodzących z przedszkola. Aby stosunki przestrzenne i pojęcia z nimi związane stały się uwewnętrznione w dziecku – jego własnością, muszą być wielokrotnie wykorzystyistotne w sytuacji zabawy. Jednak pierwszym etapem kształtowania orientacji przestrzennej nie jest – wbrew pozorom – nazywanie przestrzeni, ale jej odczuwanie. To wówczas rodzi się wówczas tzw. intuicja przestrzenna. To ten poziom jest celem kształtowania orientacji w trówymiarowej przestrzennej w sytuacjach gry KUBIK.

Jak zdobyć grę Kubik

Grę można zakupić w wydawnictwie Epideixis.

Pudełko zawiera:

  • 36 kart ze wzorami
  • 5 trójkątów
  • instrukcję

Dodatki do gry

Na tej stronie będą się pojawiać informacje dotyczące innego sposobu wykorzystania materiału zawartego w opakowaniu gry KUBIK.

Inne wersje gry

KUBIK jest kontynuacją gry Mistrz GETRIKO (2014), w której obracane były trójkąty oraz gry Geokom (2011), w której przedmiotem manipulacji były patyczki. W grze KUBIK wyobraźnia zostaje rozszerzona do trzeciego wymiaru. W trakcie gry patyczkami i trójkątami rozwijana była wyobraźnia dwuwymiarowa. Dostrzeganie linii i styków połączeń stanowiło materiał do przekształcania wyobrażeń. W grze KUBIK manipulacje dotyczą kombinatoryki pięcioma sześcianami. Dzięki tej grze wyobraźnia wchodzi na trzeci wymiar. A zatem podejmij wyzwanie i podkręć moc swojej wyobraźni.

Kształtowanie kombinatorycznego myślenia nie jest domeną tylko tej gry. Zachęcam do zaponznia się z inną grą. Mistrz Getriko wydawnictwa Epideixis oraz gra Geokom wydawnictwa Moje Bambino rozwijają kombinatoryczne myślenie w innym kierunku, za pomocą innych środków. Zapraszam do zapoznania się z tymi grami.

Game Kubik

Albert Einstein said once: imagination is more important than the knowledge, because the knowledge is limited. The evaluation of the imagination consists in turning things depicted in the mind until they become crisp. Such mental operations triggers among the players of KUBIK (CUBE).The game is intended for children from 5 years of age, adolescents and adults open to competition.

The aim of the educational game CUBE is shaping the geometric intuition, orientation in space and combinatorial thinking.

The game is limited to the following rules: you are moving one cubic so that the entire layout of building blocks reflects your model. Because each player has a different pattern, you are looking very carefully for the moves of your friends. Who will be faster with noticing the similarity will win. CUBE is a continuation of the game Master GETRIKO (2014), in which triangles were turned in. In the game CUBE imagination is widened to the third dimension. Discover all the combinations of five cubes. Take the challenge and turn up the power of your imagination.

Hra Kubik

Albert Einstein kdysi řekl, že představivost je důležitější než vědomosti, protože vědomosti jsou omezené… Tvarování představivosti zahrnuje otáčení v mysli představovaných věci, dokud se nestanou výrazné. Takové mentální operace způsobuje mezi hráči KUBIK. Hra je určena pro děti od 5 let, mladistvých a dospělých otevřených pro soutěženi. Vzdělávacím cílem hry KUBIK je tvarování geometrické intuici, orientaci v prostoru a kombinačního myšlení.

Hra je omezena na následující princip: máte za úkol tím způsobem přemístit jednu kostku ať celé rozmístění kostek odrazí váš vzor. Vzhledem k tomu, že každý hráč má jiný vzor, díváte se na seskupení velmi pečlivě. Vyhrává ten, kdo si rychleji všimne podobnosti.

KUBIK je pokračováním hry Mistr GETRIKO (2014), v které pootočeny byly trojúhelníky. Ve hře KUBIK je představivost rozšířena na třetí dimenzi. Objevte všechny kombinace pěti šestistěnů. Přijměte výzvu a nahoďte sílu vaší fantazii.